SPBB - logo

SPBB - szkoła

Drodzy rodzice i uczniowie, 

w naszej szkole pracuje pięciu pedagogów. 

Budynek A- p. Danuta Wilczarska-Szafarczyk, p. Anna Wiśniewska oraz p. Weronika Graf

Budynek B- p. Karolina Kopydłowska ,

Budynk C- p. Weronika Graf (w poniedziałki). 

Każdy z pedagogów jest do Państwa dyspozycji  podczas zebrań i konsultacji dla rodziców oraz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
W zakresie obowiązków pedagoga szkolnego leży: 

- diagnozowanie trudności wychowawczych 

- diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów 

- działania mediacyjne 

- organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

- promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 

- wsparcie rodziców i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

- dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz udział w posiedzeniach zespołu ds. Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego 

 

W ramach swojej pracy pedagodzy prowadzą również zajęcia specjalistyczne z uczniami: korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym, Trening Umiejętności Społecznych. 

Szkolni specjaliści współpracują z instytucjami tj. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Komisariat Policji w Białych Błotach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach., Zespół Interdycyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białych Błotach, Sądem Rejonowym w Bydgoszczy.