SPBB - logo

SPBB - szkoła

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2021 poz. 752)
od 26 do 30 kwietnia 2021 r. wznowione zostają lekcje w systemie hybrydowym w klasach 1-2-3.
Nauka hybrydowa oznacza połączenie lekcji zdalnych, przeprowadzanych przez Internet i tych organizowanych stacjonarnie na terenie szkoły.
W naszej szkole lekcje będą prowadzone stacjonarnie dla 50% uczniów.
Oddział przedszkolny pracuje stacjonarnie w sposób ciągły, jak dotychczas.
Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia zdalne również na dotychczasowych zasadach. 

Dla uczniów przebywających w szkole:
- świetlice będą funkcjonowały dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły (uczą się stacjonarnie),
- wydawane będą obiady, 

Wszystkich uczniów i pracowników przebywających na terenie szkoły nadal obowiązuje Regulamin organizacji pracy szkoły w czasie ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią. W ramach reżimu sanitarnego w szkole będzie przestrzegana bardzo ściśle zasada - każda klasa w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

Obowiązuje również zasada noszenia maseczek przez uczniów i nauczycieli w przestrzeni wspólnej (korytarze, łazienki). Natomiast na wszystkich lekcjach i w trakcie zabaw na boisku dzieci pozostają bez maseczek. Dzieci mają obowiązek posiadać własne maseczki, ale jeśli dziecko maseczkę zgubi lub zapomni, otrzyma jednorazową w szkole.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu uczęszczania uczniów w trybie hybrydowym przekażą rodzicom wychowawcy klas.

Danuta Ferenstain

Wytyczne MEiN, MZ i GIS 

dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 26.04.2021 r.) 

Organizacja zajęć w szkole 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 
 2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów  prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez  objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w  izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz  uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w  przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek (rekomendowane maseczki  chirurgiczne). 
 4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku  dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim  wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji  rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników. 
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 
 6. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
 7. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
 8. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
 9. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:  maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub  dezynfekcja rąk). 
 10. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w  przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi  przepisami prawa. 
 11. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: maseczki, rękawiczki jednorazowe lub  dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) i w  wyznaczonych obszarach.
 12. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.  Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 
 13. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla  szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych  termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym  użyciu. 
 14. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję  dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności)  należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić  rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
 15. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie  dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach  wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach  budynku szkoły. 
 16. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w  szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z  pozostałymi klasami. 
 17. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy,  uwzgledniający, m.in.: 

− godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, 

− korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), 

− korzystanie ze stołówki szkolnej, 

− zajęcia na boisku. 

 1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie  prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 
 3. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do  szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz  unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 4. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub  korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali,  których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub  uniemożliwić do nich dostęp. 

18.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się  na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada  szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory  i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

 1. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy muszą być regularnie czyszczone z użyciem  detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt 

sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po  każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

 1. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie  przerwy oraz także w czasie zajęć. 
 2. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym  powietrzu na terenie szkoły. 
 3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których  nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 
 4. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą,  która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację  wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz  zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 
 5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w  szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby  dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni  zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 
 6. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy udostępnić uczniom  co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub  tygodnia), aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas. 
 7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach  uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są  wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych  należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu  dezynfekcji.  
 8. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni  ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

28.Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w  szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej  zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem  ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal. 

29.Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej  pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów  przechowywanych w bibliotekach. 

 1. Należy we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką  szkolną ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej  oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze  świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w  przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i  Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy  i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów. 
 3. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki  stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość  obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie  internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen - pkt 1 stomatologia, są zamieszczone  zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach  stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej,  gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.  
 4. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z  innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku  innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS  https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka-- udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty
 5. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem: − specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w  formie zdalnej dla uczniów klas 4-8, 

− zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, 

− aktualnych przepisów prawa. 

 1. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w  szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami  prawnymi, np. 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie  użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń 

i powierzchni 

 1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo  powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb  medycznych. 
 2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do  szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić  regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z  mydłem. 
 4. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem  utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów  komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni  płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur,  włączników. 
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta  znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie  czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak  aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami  prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 
 7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich  dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  
 8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic  jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym  zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov 2/ 

 1. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci  w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci. 
 2. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do  przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów  należących do szkoły, jak również ich wietrzenia. 

Gastronomia 

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne  pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków  higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania  żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności  dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia  odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie  środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej  higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych  oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku konieczności kontaktu z uczniami  i innymi pracownikami szkoły należy stosować maseczkę (rekomendowane maseczki  chirurgiczne).
 2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się często i dokładnie myć ręce wodą  z mydłem, albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 
 3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w  czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z  zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5  m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m,  licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  
 4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i  higienicznego spożycia posiłku. 
 5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być  przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 
 6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 
 7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w  temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i  wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada  zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce. 
 8. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.  Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych  warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.  
 9. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce  należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania  napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/  obsługę stołówki.  
 10. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w  pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i  sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może  być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku  stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej. 
 11. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji  stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz  sztućców. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u  pracowników szkoły 

 1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z  Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby  zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 
 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia  lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.  podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko  zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w  przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 
 4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn  dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można  odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 
 5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów  infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której  będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o  

nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub  112. 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących  objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym  odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności  pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki  zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności  dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod  nr 999 lub 112. 
 2. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,  dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 
 3. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora  sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym  przypadkiem. 
 4. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami  sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania  zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni  dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować  się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w  których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie  www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały  kontakt z zakażonym. 

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra  Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także  obowiązujących przepisów prawa.

Załączniki – instrukcje 

 1. a) mycia rąk  

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece 

 1. b) dezynfekcji rąk 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

 1. c) prawidłowego zdejmowania maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ e) wykaz produktów biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze