SPBB - logo

SPBB - szkoła

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

Rok szkolny 2021/2022 

1. 

Zebranie organizacyjne 

6-7 września 2021

2.

Omówienie  

najważniejszych spraw  dydaktyczno 

wychowawczych

25-26 października 2021

3.

Informacje o  

proponowanych  

ocenach śródrocznych

6-7-8 grudnia 2021

4.

Wywiadówki 

Podsumowanie  

I półrocza

10-11-12 stycznia 2022

5.

Informacja o  

postępach uczniów 

21-22 marca 2022

6.

Informacja o  

proponowanych 

ocenach rocznych

16-17-18 maja 2022Poniedziałek - oddziały przedszkolne, klasy 1 

Wtorek - Klasy 2, 3  

Środa - Klasy 4-5-6-7-8