SPBB - logo

SPBB - szkoła

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Rok szkolny 2021/2022  

 

 

1.

 

Zebranie organizacyjne

 

6-7 września 2021

 

2.

Omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

 

25-26 października 2021

 

3.

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

6-7-8 grudnia 2021

 

4.

Wywiadówki

Podsumowanie 

I półrocza

 

10-11-12 stycznia 2022

 

5.

Informacja o postępach uczniów

 

21-22 marca 2022

 

6.

Informacja o przewidywanych  ocenach rocznych

 

16-17-18 maja 2022

 

Poniedziałek - oddziały przedszkolne, klasy 1 

Wtorek - Klasy 2, 3 

Środa - Klasy 4-5-6-7-8